Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. w partnerstwie z Take Capital Group s.c. Dorota Cuper Joanna Tomczak oraz firmą Korrelat Agnieszka Simon-Adamczewska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Mam pracę! Wzrost aktywności zawodowej na terenie Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 : Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja Zawodowa projekty konkursowe.
Projekt realizowany jest od 01 września 2018r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego.
Wartość projektu: 806 702,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 766 367,37 zł
Cele projektu. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez udział w kompleksowym wsparciu zawodowo-edukacyjnym obejmującym usługi rynku pracy do 31.12.2019r.
Planowane efekty:
Poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego obejmujące: spotkanie indywidualne oraz spotkanie grupowe z doradcą zawodowym.
• Kursy i szkolenia zawodowe dla 50 osób w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. Tematyka kursów/szkoleń ustalana jest indywidualnie w zależności od: preferencji i potrzeb uczestnika, potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i według zapotrzebowania na rynku pracy. Maksymalny czas trwania szkolenia- 120 godzin.
• Staże zawodowe dla 40 osób w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. Miejsce odbywania stażu wybrane zostanie zgodnie z profilem zawodowym uczestnika, określonym w trakcie doradztwa zawodowego.
• Pośrednictwo pracy dla 50 osób w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego obejmujące indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy. Każdemu uczestnikowi zostaną zaoferowane oferty pracy, zgodne z jego profilem zawodowym.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa znajdują na stronie www.mam-prace.pl