Badanie śladu środowiskowego produktów/procesów (PEF) lub organizacji (OEF)

Oferujemy usługę wspierającą kalkulację śladu środowiskowego z wykorzystaniem platformy obliczeniowej PEF-COM. Obliczenie śladu środowiskowego umożliwi określenie oddziaływania na środowisko produktów i porównanie podobnych produktów w oparciu o kryterium efektywności środowiskowej w łańcuchu wartości. Uwzględnia on wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia (lub uprawy) surowców bądź ich wydobycia poprzez ich przetwarzanie, transport i eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling.

Poprzez wpływ na środowisko należy rozumieć:

  • bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza,
  • zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów: wody, minerałów, gleby itd.,
  • degradację bioróżnorodności.

Nasze działania oparte na wykorzystaniu koncepcji śladu środowiskowego służyć mogą m.in.:

  • stworzeniu powszechnej metodyki służącej do oceny, komunikacji oraz znakowania efektywności środowiskowej produktów, usług i przedsiębiorstw, w oparciu o ocenę wpływu na środowisko w całym cyklu życia,
  • zapewnieniu społeczeństwu dostępu do informacji na temat wpływu konkretnego produktu czy organizacji na środowisko przy jednoczesnym
    eliminowaniu niejednoznaczności sformułowań na ekoetykietach, umożliwieniu wyboru najbardziej zasobooszczędnych produktów.